Finansal Teknoloji Yönetimi

Teknoloji; mal veya hizmetlerin üretiminde veya buna yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan beceriler, yöntemler, işlemler, tekniklerin derlenmesi veya bilimsel araştırmalardır. Teknikler, süreçler, bilgiler olabileceği gibi makineler, bilgisayarlar, çeşitli cihazlar olabilir ya da fabrikalarda yerleşik olarak bulunabilir (Wikipedia).

Finansal teknolojiler (FinTech); parayla ilgili bütün hizmetleri kapsayan teknolojik imkanların, ürünlerin ve hizmetlerin genel adıdır. Mobil bankacılık uygulamalarınız, bankamatik (ATM) hizmetleri, online ödeme sistemleri ve benzeri sistemler finansal teknoloji çatısı altındadır.

FinTech kelimesi ayrıca, oldukça kapsamlı olan bankacılığın iş alanlarından birinde uzmanlaşmış, finansal teknoloji kullanarak müşterilere direkt hizmet veren şirketler için de kullanılır. Yatırım alan ve “FinTech’ler bir fırsat mı, tehdit…

Ökkeş Emin Balçiçek

CTO @ ArchiTecht

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store